CLOSE

Sajak Bahasa Sunda Tentang GuruMATERI PEMBELAJARAN SASTRA SUNDA DI SD JEUNG SMP

3 nyaeta sastra Sunda sampakan (dongeng, mantra, carita pantun, kakawihan, sisindiran) jeung sastra Sunda sampeuran (pupuh, carpon, novel, sajak bebas).

Download - Sun, 06 Apr 2014 19:32:00 GMT