CLOSE

Panduan Spss 16IBM SPSS STATISTIC 21

IBM SPSS STATISTICS for window Copyright @2013 Rahim Bin Utah an 8 Contoh-contoh soalan Apabila anda mengemukakan soalan kepada responden, kadangkala anda perlu

Download - Tue, 15 Apr 2014 16:30:00 GMT

Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah

Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah-Sekolah Kebangsaan Di Daerah Kota Tinggi, Johor Hamdan Bin Said & Nurlia Binti Mohamad Fakulti Pendidikan

Download - Fri, 18 Apr 2014 03:12:00 GMT

i KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR PRIVATE FINANCE ...

i key performance indicators for private finance initiative in malaysia syuhaida binti ismail universiti teknologi malaysia

Download - Wed, 16 Apr 2014 10:09:00 GMT

Faktor-Faktor Yang Mendorong Tekanan Kerja Stres Di ...

Guru-guru Tekanan juga amat membimbangkan golongan pendidik. Diharapkan kajian ini akan menjadi panduan berguna bagi para guru yang memikul tanggungan berat ...

Download - Wed, 16 Apr 2014 08:22:00 GMT

Kepentingan Kemahiran Di Kalangan Graduan Sebagai Kriteria ...

Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina 2007 KEMAHIRAN DI KALANGAN GRADUAN SEBAGAI KRITERIA PENTING PASARAN TENAGA KERJA: KAJIAN KES GRADUAN

Download - Thu, 17 Apr 2014 11:13:00 GMT

KESAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN FASILITI KE ATAS KEPUASAN ...

kesan perkhidmatan pengurusan fasiliti . ke atas kepuasan penyelia kilang . elektrik dan elektronik (e&e) di malaysia . oleh . ashrof zainuddin . tesis yang ...

Download - Thu, 17 Apr 2014 01:47:00 GMT

FAKTOR JANTINA, KAUM, ALIRAN KELAS DAN HUBUNGANNYA DENGAN ...

12 ISSN: 2180 -4842. Vol. 3, Bil. 1 (Mei 201 ): 12 23 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu –JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ) FAKTOR JANTINA, KAUM ...

Download - Thu, 17 Apr 2014 08:06:00 GMT

KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

5 ABSTRAK Kajian ini bertujuan mengkaji sejauh mana keberkesanan kaedah pembelajaran berbantukan komputer dapat meningkatkan lagi pencapaian dan penguasaan pelajar

Download - Thu, 17 Apr 2014 17:32:00 GMT

PELAKSANAAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL ...

pelaksanaan pendekatan pembelajaran secara kontekstual dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sains dan matematik di sekolah menengah teknik

Download - Fri, 18 Apr 2014 00:06:00 GMT

KESAN PENGGUNAAN PETA KONSEP DAN PEMBELAJARAN KOPERATIF ...

71 Panduan dan contoh peta konsep untuk topik pembelajaran Sejarah Dunia tingkatan 4 bagi bab 4 disediakan oleh pengkaji. Satu panduan aplikasi peta konsep dan ...

Download - Wed, 16 Apr 2014 18:02:00 GMT