CLOSE

Cara Penggunaan Spss 18APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU ...

50 1st International Malaysian Educational Technology Convention Jadual 2: Penggunaan komputer dalam pengajaran BM Pernyataan min SP Saya pernah menggunakan ...

Download - Thu, 17 Apr 2014 03:42:00 GMT

AMALAN KESELAMATAN BENGKEL DI KALANGAN PELAJAR

v ABSTRAK Kajian deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji amalan keselamatan bengkel di kalangan pelajar-pelajar tingkatan 3 aliran kemahiran hidup semasa melakukan kerja-

Download - Sat, 19 Apr 2014 04:08:00 GMT

PERANAN TEKNOLOGI MAKLUMAT TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI ...

peranan teknologi maklumat terhadap peningkatan motivasi pembelajaran di kalangan pelajar universiti . chan yuen fook (ph.d) gurnam kaur sidhu (ph.d)

Download - Fri, 18 Apr 2014 12:52:00 GMT

Masyarakat dan amalan pengurusan sisa pepejal ke arah ...

GEOGRAFIA OnlineTM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 5 (64 - 75) Themed Issue: Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar (MATRA

Download - Thu, 17 Apr 2014 16:28:00 GMT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

18 dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya (Sugianto, 2007: 1). Pengolahan data menurut Hasan ( 2006: 24 ) meliputi kegiatan:

Download - Fri, 18 Apr 2014 21:41:00 GMT

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Pendekatan ...

18 18 2. Uji coba instrumen Dalam penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi ...

Download - Sat, 19 Apr 2014 00:12:00 GMT

MD ZOHRI BIN SALUKI - Welcome to OUM i-Repository - Open ...

2 ABSTRAK Kajian ini adalah untuk menentukan sejauh mana keberkesanan pendekatan tutorial berbantu komputer dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains ...

Download - Thu, 17 Apr 2014 10:22:00 GMT

KAJIAN PENINJAUAN KEBERKESANAN PUSAT KITAR SEMULA DI JOHOR ...

KAJIAN PENINJAUAN KEBERKESANAN PUSAT KITAR SEMULA DI JOHOR BAHRU TENGAH LIEW YIN FEN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat ...

Download - Thu, 17 Apr 2014 04:25:00 GMT

Penyalahgunaan Dadah Di Kalangan Pelajar - Welcome to ...

Penyalahgunaan Dadah Di Kalangan Pelajar. Satu Kajian Di Pusat Serenti Tiang Dua, Melaka. Mahyuddin Bin Arsat & Azizah Binti Besar Fakulti Pendidikan

Download - Thu, 17 Apr 2014 12:31:00 GMT

www.penerbit.utm.my

v Bab 5 Bab 7 Bab 8 Bab 9 Bab 10 Bab 11 Bab 6 Analisis Keberkesanan Program Pengiklanan Air 65 Asia Dikalangan Penumpang Johor Bahru Menggunakan Skala Myers

Download - Thu, 17 Apr 2014 08:21:00 GMT